Travel With Chatura | යුද්ධ හමුදා මුලස්ථානයේ පළමු සංචාරය (Vlog 215) [EN Sub]


Earlier, we travelled to see how Lotus Tower was constructed
and how Moregahakanda project was initiated. As such, when massive projects are undertaken
by using public funds, it is good to pay a visit to those places. Because so many Sri Lankans live abroad and those who are living in the country get
limited opportunities to see them. But as journalists, we can visit such places We are going to see the newly constructed
Army Headquarters in Akuregoda. We’ll go and see what’s happening around. Since we are entering into an Army Headquarters,
there is high security and we have to go through various check points. There are three main entrances. West entrances,
that means via Pelawatta, we entered from Kotuwarawa, The main entrance is the Southern entrance ..that means via Thalawathugoda which paves way
to the under construction Ministry of Defence. This project runs back to a long history. In 1950, This conversion of capitals took place as
an initial step of Colombo plan. the administration capital was converted
into the commercial capital and named Sri Jayawardenapura Kotte
as the administration capital. It began during the period of former
President J. R. Jayawardena. By 1979, it was planned to shift Army
Headquarters away from the commercial city they recognized this land which
has spread over 77 acres In 1980, a part of the Army Headquarters
land was acquired by a well-known hotel. It’s better to not to mention
the names Since 1979, this project dragged over years
due to various reasons including the war. By 1999 – 2003 attention was drawn again to this land
along with the intervention of Urban Development Authority. ..it was haulted for a while was held under the Civil Aviation Authority After the civil war, attention was
once again drawn to this project under the supervision of the Former
Defence Secretary Gotabhaya Rajapakse. Initially, it was planned to built each institution in
five different places of the land the Defence Secretary suggested constructing all
of them under one administrative body. This project came into reality as a result. However the former secretary during that period
has questioned if they attacked the enemy together
why can’t they be in the same place? Nevertheless there are certain formalities,
sub cultures in the army It’s, bit hard to justify them In whatever way , they build
a buiding where they reside in different places That’s how this become a
successful project completion. there were 10,000 in air force, 20,000 in navy and 35,000 in army. these were arranged considering the needs of
the cadre of Three Armed Forces, But once the army cadre escalated
upto 150,000 administrative and other issues aroused. ..faced many difficulties When everything comes into one place, .. the condition would be different and
practically useful. Monthly rental of around 43 million is spent .. for the places where army quarters
and other institutions located at. It was expected to complete the construction
by 01.08.2019 and hand it over to the SL Army. before the election but it was dragged due to
the Easter attacks. Since a considerable amount of
money is spent as monthly rentals, The Commander-in-chief of SL Army Major General
Shavendra Silva decided to declare open
the new Army HQ with immediate effect. All the vehicles of the army are placed at a
different area and the safety of this area will be ensures. Those activities are still in progress.
This place has a different but a strong security system. I am not allowed to say anything
regarding the safety measures. In the past, so many mistakes took
place in terms of safety. Now they are trying to correct them
and tighten the security at its best. need someone’s guidance to move around
otherwise,might get lost. Once the security systems are well established,
we may not allowed to move like this. My hat! I have been to a place similar to this.
That is the Pentagon, HQ of the US military. It is said Pentagon was built by 4000 workers
who worked for 24 hours d all day long in 1943. spread over approximately 350,000 sq.m. Akuregoda Headquarters
has only 127,727 sq.m. That means 37.5% of the Pentagon. This was scheduled to complete at the end of 2016.
But is did not happen. So the SL Army had to establish
in 17 different places payed a monthly rental of Rs. 43 million. But with the opening of the new Headquarters
all these things will come to an end. the war has come to an end here we are entering into the Headquarters.
Its architectural designs have made with much grandeur

6 Replies to “Travel With Chatura | යුද්ධ හමුදා මුලස්ථානයේ පළමු සංචාරය (Vlog 215) [EN Sub]

  1. Deshapalana karunu nisa shangila hotel ekata vikka eka nokiya gota gena kiyanne chaturath padiyat athmaya pawadenawa wage neda

  2. රටේ මොනවාහරි වියාපෘතියක් හදපුවාම ඒක දේශපාලකයො කලා කියලා පෂ්චබාහය දෙන වේසිගේ පුතාලා ඉන්න රටක් මේක…මුන් එක්කගෙන යන්න ඕන අපේ රටේ ඉතිහාසයට හරි සංවර්ධිත අරාබි රටකට හරි යුරෝපීය රටකට..මොකද ඒ රටවල දේශපාලකයො ඔසවලා තියන්නෑ මාධ්‍ය හරහා..රටේ සිදුවන සංවර්ධනයට මුල්වෙන්නේ රටේ වැඩකරන ජනතාවගේ මුදල් නිසා පාලකයෝ ඉලිප්පෙන්නෑ…ලකුණු ගන්නෑ..වරෙව් ඕවට සල්ලි එන්නේ කොහෙන්ද කියලා දුක්විදින කොරියාවේ ,අරාබියේ කොල්ලො ,කෙල්ලො ,අම්මලා,තාත්තලා පෙන්නන්න..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *